รับอบรมดับเพลิงขั้นต้น

รับอบรมดับเพลิง , อบรบดับเพลิงขั้นต้น

รับอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟให้กับทุกหน่วยงาน โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ มีประสบการณ์ในด้านการดับเพลิง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้รับการอบรมได้อย่างเข้าใจ ซึ่งทีมวิทยากรมีประสบการณ์ในการอบรมดับเพลิงขั้นต้นมาอย่างยาวนาน รับหนังสือรับรองจากการฝึกอบรมถูกต้องตามกฎหมายไม่เกิน 15 วันทำการ รับอบรมดับเพลิง อบรบดับเพลิงขั้นต้น

เป็นหลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน พนักงานภาครัฐและเอกชน ได้มีความรู้ สามารถประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้น ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ และให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น ก่อนส่งไปรับการรักษาต่อในโรงพยาบาล โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมใบรับรองอย่างถูกต้อง

รับอบรมดับเพลิง , อบรบดับเพลิงขั้นต้น

รับอบรมดับเพลิง , อบรบดับเพลิงขั้นต้น ติดต่อ โทร. 082-8989134 วิรัตน์ , 081-3718522 กฤษฎา
Line : ton_fire , 0834777507
E-mail : devilfirebasic_at@hotmail.com

อัคคีภัย หรือ เพลิงไหม้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องมีความสูญเสียตามมาอย่างมากมาย ชีวิต ทรัพย์สิน ซึ่งหากมีการดับเพลิงขั้นต้นได้ ก็จะทำให้ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หากผู้ที่เห็นเหตุการณ์สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้ เพราะฉะนั้นการดับเพลิงขั้นต้นจึงจำเป็นให้ทุกคนมีความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น devilfirebasic.com รับอบรมดับเพลิง อบรบดับเพลิงขั้นต้น


รับอบรมดับเพลิง , อบรบดับเพลิงขั้นต้น

อบรมดับเพลิงภาคทฤษฎี ดังนี้

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

อบรมภาคปฏิบัติ ดังนี้

 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท A
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท B
 • ฝึกใช้เครื่องดับเพลิงประเภท C
 • ฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง

การฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ
 • แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การติดต่อขอความช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก

รับอบรมดับเพลิงขั้นต้น


รับอบรมดับเพลิง , อบรบดับเพลิงขั้นต้น , รับอบรมดับเพลิง ราคา , อบรบดับเพลิงขั้นต้น ราคา , รับอบรมดับเพลิง แนะนำ , อบรบดับเพลิงขั้นต้น แนะนำ , รับอบรมดับเพลิง ราคาถูก , อบรบดับเพลิงขั้นต้น ราคาถูก, รับอบรมดับเพลิง คอร์ส , อบรบดับเพลิงขั้นต้น คอร์ส , รับอบรมดับเพลิง นอกสถานที่ , อบรบดับเพลิงขั้นต้น นอกสถานที่