รับอบรมดับเพลิงขั้นต้น

รับอบรมดับเพลิง , อบรบดับเพลิงขั้นต้น

รับอบรมดับเพลิง , อบรบดับเพลิงขั้นต้น

สำหรับหน่วยงานฝึกอบรม
กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
<<ดาวน์โหลด

ขั้นตอนเรียนรู้ภาคทฤษฎี ๓ ชั่วโมง

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของเพลิง
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การจัดระบบป้องกันอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง

 • การฝึกใช้ถังดับเพลิงประเภท A,B,C
 • การฝึกใช้ถังดับเพลิงเฉพาะบุคคล
 • การฝึกใช้ถังดับเพลิงแบบเข้าเป็นทีม
 • การฝึกใช้ถังดับเพลิงชนิดน้ำและโฟม

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 • แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ
 • แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ
 • การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการ ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ << ดาวน์โหลด

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ << ดาวน์โหลด
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ << ดาวน์โหลด
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ << ดาวน์โหลด


รับอบรมดับเพลิง , อบรบดับเพลิงขั้นต้น , รับอบรมดับเพลิง ราคา , อบรบดับเพลิงขั้นต้น ราคา , รับอบรมดับเพลิง แนะนำ , อบรบดับเพลิงขั้นต้น แนะนำ , รับอบรมดับเพลิง ราคาถูก , อบรบดับเพลิงขั้นต้น ราคาถูก, รับอบรมดับเพลิง คอร์ส , อบรบดับเพลิงขั้นต้น คอร์ส , รับอบรมดับเพลิง นอกสถานที่ , อบรบดับเพลิงขั้นต้น นอกสถานที่